Regulamin

Cicha Struga

Ze względu położenie w Otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Domki „Cicha Struga” wynajmowane są na doby. Doba najmu trwa od godziny 15.00 do godziny 11:00.
 2. Jeśli Najemca nie opuści obiektu do godz. 11:00 zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności domków.
 4. Przyjazd przed godz. 15:00 możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym;
 5. Cicha Struga wynajmuje, domek dla maksymalnej liczby 8 (ośmiu) osób.
 6. W momencie dokonania rezerwacji poprzez wpłatę zadatku umowę najmu uważa się za zawartą – reszta kwoty pobytu płatna jest w dniu rozpoczęcia najmu lub z 14 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli nie ustalono inaczej, brak wpłaty w w/w terminach powoduje anulowanie pobytu a wpłacony zadatek przepada;
 7. Brak wpłaty zadatku, po zarezerwowaniu w ciągu 24 godzin jest jednoznaczne z rezygnacją;
 8. W Cichej Strudze obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 9. W przypadku wcześniejszych rezygnacji z pobytu przez Najemcę opłata za pobyt nie podlega zwrotowi. Najemca może zmienić termin rezerwacji z minimum 45 dniowym wyprzedzeniem.
 10. Goście zobowiązani są używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Goście nie mogą dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był domek przekazany Gościom.
 11. Gość powinien zawiadomić Cichą Strugę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Cicha Struga nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione lub nie zabezpieczone rzeczy Gości i osób przebywających w domku i na posesji, nie ponosi także odpowiedzialności wynikającej z następstw nieszczęśliwych wypadków.
 13. Cicha Struga nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu gościa na Parkingu Cicha Struga (Parking jest niestrzeżony)
 14. Gość Cichej Strugi ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób trzecich.
 15. Każdorazowo opuszczając domek Najemca powinien sprawdzić czy zabrane zostały wszystkie cenne rzeczy Najemcy.
 16. Najemca nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 17. Osoby nie zameldowane w domku nie powinny przebywać w wynajętych domkach. W przypadku korzystania z najmu przez inne osoby niż zadeklarowane przez najemcę Najemca zobowiązany zostanie do pokrycia kosztów wynajmu domku dla tej osoby wg cennika za dobę.
 18. Cicha Struga zapewnia swoim Gościom drewno do kominka wg cennika
 19. Najemca dopuszcza możliwość przyjazdu Najemcy ze zwierzęciem domowym, jednakże zakwaterowanie go wymaga wcześniejszego poinformowania i zgody Wynajmującego oraz uiszczenia opłaty wg cennika za pobyt za 1 zwierzęcia. Opłata ta doliczana jest do ceny najmu i podlega obowiązkowi wpłacenia zadatku.
 20. W Cichej Strudze pobieramy kaucję gwarancyjną wg cennika / domek za cały pobyt. Kosztami wszelkich zniszczeń zostaje obciążona osoba widniejąca na umowie najmu solidarnie z osobą dokonującą wpłaty zadatku, jeśli nie jest to ta sama osoba.
 21. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku. Nie przestrzeganie będzie skutkowało nałożeniem Kary umownej w wysokości 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100);
 22. W cichej Strudze obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi- NIE PRZESTRZEGANIE BĘDZIE GROZIŁO KARA W WYSOKOŚCI 5000,00 zł (słownie: PIĘĆ TYSIĘCY złotych 00/100).
 23. Zabrania się używania otwartego ognia;
 24. Gość zobowiązuje się przestrzegać zasad współżycia społecznego, w tym do niezakłócania ciszy i odpoczynku innych osób.
 25. Gość, w chwili odbioru domku, jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej wg cennika;
 26. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi Najemcy w przypadku nie stwierdzenia szkód w przedmiocie najmu i jego wyposażeniu niezwłocznie po oddaniu domku, zwłaszcza pod kątem treści § 4, 5, 6 i 7. Jeżeli szkody zostały stwierdzone a kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku lub w terminie trzech dni od daty wskazania przez Wynajmującego kosztu naprawy szkody lub przywrócenia stanu pierwotnego.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na ich koszt pod wskazany adres po otrzymaniu takiej dyspozycji i opłaceniu z góry opłaty kurierskiej.
 28. W przypadku braku dyspozycji rzeczy są przechowywane przez 1 miesiąc a następnie usunięte z Cichej Strugi.
 29. Chwilowy brak prądu wynikający z awarii u dostawcy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Gości w stosunku do Cichej Strugi;
 30. Cicha Struga akceptuje tylko grzeczne pieski, nie akceptujemy psów ras bojowych, OPŁATA ZA zwierzaka jest wg cennika /za pobyt.
 31. Zwierzęta nie mogą być puszczane luzem – zakaz.
 32. Pies musi być wyprowadzony poza posesję na spacer, aby mógł skorzystać z toalety.
 33. Wszystkie powstałe nieczystości po toalecie psa należy posprzątać. Naszymi gośćmi są również dzieci, bawiące się na dworze. Akceptacja zwierząt następuje po wcześniejszym kontakcie tel. lub mailowym. Nie akceptujemy ras groźnych oraz szczeniaków poniżej 8 miesięcy. Wymagana jest książeczka szczepień do wglądu.
 34. Zachowanie Gości Cichej Strugi nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.
 35. Opłata dodatkowa za sprzątanie domku jednorazowo jest wg cennika.
 36. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek na pobyt nie podlega zwrotowi.

Każdy Gość Cichej Strugi akceptując bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.cichastruga.pl oraz w każdym domku Cichej Strugi.

This will close in 2000 seconds